Aeroflex - Spoločnosť - Obchodné podmienky

Skype
Facebook
CZ SK EN DE PL CR SI
Úvodná stránka  >  Spoločnosť  >  Obchodné podmienky

menu

Obchodné podmienky

Návod obchodné podmienky

Úvod

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s nákupným poriadkom a podmienkami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ich akceptuje. Všetky prijaté objednávkypotvrdené e-mailom na adresu uvedenú kupujúcim do objednávky, alebo telefonicky. Nákupný poriadok aj obchodné podmienky sú platné až do zverejnenia nových obchodných podmienok nákupného poriadku, a to na stránkach obchodu. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba rovnako ako osoba právnická.

Platnosť objednávky

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcím kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie elektronické (emailová komunikácia), faxové alebo telefonické a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti dodávku termíny požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) sa pokladá za záväznú za obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob termín doručenia. K záväznosti teda postačuje elektronická komunikácia so zákazníkom.

Dodanie objednaného tovaru

U tovaru skladom je obvyklá doba dodania do 2-3 pracovných dní. Ak objednaný tovar nie je skladom, predlžuje sa doba dodania väčšinou na jeden až dva týždne od objednávky. V takom prípade je termín dodania odsúhlasený e-mailom alebo telefonicky s kupujúcim. Súčasťou zásielky tovaru je dodací list / daňový doklad. Ak nie je možné daňový doklad dodať do zásielky (napr. pre urýchlenie odoslania tovaru alebo za technickú poruchu predávajúceho), je doklad zaslaný dodatočne poštou na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Miesto odberu tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie v predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetom plnenia.
 
Doprava

Dopravu tovaru zaisťuje predávajúci štandardne prostredníctvom firmy TOPTRANS. Iný spôsob dopravy bude odsúhlasený e-mailom alebo telefonicky minimalne 1 deň pred dodaním tovaru. Po dobu prepravy výrobku od predávajúceho ku kupujúcemu je výrobok poistený. Kupujúci je povinný za tovar od prepravcu riadne prevziať, prekontrolovať neporušenosť obalov a celkový stav zásielky. V prípade poškodenia originálneho obalu kupujúci zásielku neprevezme a spíše s pracovníkom prepravnej spoločbosti protokol o poškodení tovaru. O prípadnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný bezodkladne informovať tiež predávajúceho, a to písomne (e-mailom, poštou, faxom) najneskôr do 2 dní od odmietnutia prevzatia zásielky.

Cena  - Platobné podmienky

Tovar je štandardne zasielaný na dobierku, ktorú kupujúci hradí pri prevzatí zásielky, vrátane ceny dopravy. Ďalšou možnosťou je platba vopred bezhotovostne na bankový účet predávajúceho, na základe výzvy k platbe (zálohová fakturácia). V prípade objednávky od stáleho obchodného partnera sa môže po vzájomnej dohode uskutočniť aj platba na faktúru až po dodaní tovaru.

Záruka

Záručná doba predávaného tovaru je štandardne 24 mesiacov pre občanov (spotrebiteľov) a 12 mesiacov pre firmy a podnikateľov, ak nie je v kúpnej zmluve alebo v špecifikácii tovaru uvedené inak.

Servis

Servis tovaru zaisťuje spoločnosť AEROFLEX-SK, s.r.o. alebo jej dodávatelia.

Reklamačné podmienky

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Podpísaním prepravného listu kupujúcim, kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazil nepoškodený vinou dopravy. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy nemožno brať zreteľ. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to spôsobom: bezplatným uvedením tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy, primeraným znížením kúpnej ceny, náhradným dodaním tovaru, odstúpením od
kúpnej zmluvy . O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko, a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená cena tovaru. Práva k zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. V prípade, že nie je reklamovaný tovar osobne odovzdaný k reklamácii predávajúcemu v závislosti kupujúci zodpovedný za prepravu prípadné škody spôsobené pri nej. K preprave reklamovaného tovaru používajte výhradne originálne obaly. Aj v prípade poškodenia nesie plnú zodpovednosť kupujúci a na jeho náklady bude poškodený tovar zaslaný späť, pretože reklamácie na základe mechanického poškodenia nie je uznateľná. Zásielka by mala byť poistená. Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte nasledujúci postup: písomne alebo elektronicky zašlite dostupné údaje o Vás ako kupujúcim, údaje z faktúry, popis reklamácie, doložte dôkazy ako  . fotografie apod., všetko zašlite na našu adresu. Do dvoch pracovných dní Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (dodacia adresa kam zašlete reklamovaný tovar). Zašlite tovar na určenú adresu spolu s popisom. Tovar zasielajte iba v originálnom obale alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale, inak neručíme za prípadné mechanické poškodenie pri preprave tovaru do našej prevádzky.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi ďalej zákonom č. 367/2000 (viac v ďalších bodoch). V súlade so zákonom č. 367/2000 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo na podmienené nákupom ako fyzická osoba spotrebiteľ (nie na IČO). Ak sa rozhodnete za odstúpenie v tejto lehote, žiadame o dodržanie uvedených podmienok.

Kontaktujte Nás pisomne alebo elektronicky, ak žiadate o odstúpení od zmluvy, uveďte číslo objednávky, číslo faktúry a dátum nákupu. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, pošlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcií kontakt.

K odstúpeniu od kúpnej zmluvy je nutný originál dokladu o kúpe. V prípade, že jednaním kupujúceho vznikne predávajúcemu škoda v zmysle §55 ods. 1., kupujúci je povinný túto škodu uhradiť (najmä neúplný obsah, poškodený obsah atď.)

Tovar prosím, posielajte doporučene a poistené, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok na vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorých vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť alebo bude uschovaný na našej prevádzke za manipulačný poplatok vo výške 1% predajnej ceny za tovar za deň uschovania (tento poplatok zahŕňa najmä manipuláciu, priestor na uschovanie a poistenie cudzích vecí). hnuteľných). V prípade, že takéto právo kupujúci využije, vráti predávajúcemu nepoškodený tovar v pôvodnom nepoškodenom obale so všetkým príslušenstvom, návodom, prípadne ďalšími súvisiacimi dokumentmi. Tovar je možné vrátiť zaslaním na adresu uvedenú v odkaze Kontakty, alebo osobne na adrese pre osobné odbery.

Zrušenie Objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo aj jej časť, v nasledujúcich prípadoch:

     - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
    - došlo k zvýšeniu ceny zo strany dodávateľa a po konzultácii kupujúci neakceptuje navýšenie     ceny

Ak niektorá z uvedených situácií nastane, predávajúci môže objednávku zrušiť a odporučiť kupujúcemu tovar podobných parametrov. Predávajúci si vyhradzuje právo tiež objednávku stornovať aj v prípade, že kupujúci vyplní nepravdivé alebo neúplné kontaktné údaje.

Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné pdaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a nebudú poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu. Kupujúci súhlasí, že najmä na elektronické kontakty môže predávajúci posielať propagáciu svojej služby, ak si vyžiada kupujúci akoukoľvek formou nezáujem o  túto marketingovú aktivitu. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyšie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


Kontaktný formulár
Meno a priezvisko
E-mailová adresa
Telefón
Dopyt
Prosím opíšte kód
  


Ak pôjdete okolo našej firmy 7:30 - 16:00, príďte ku nám na šálku dobrej kávy.